Đang gửi...
Thẻ APEC

Văn bản Pháp luật về Thẻ Apec (ABTC)

1.Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

2. Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 09 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết định số 50/2006/QĐ-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp thẻ ABTC của doanh nhân Apec.

4. Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Apec, thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân thành phố Hà nội.

Mời liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí: 0984.282.281/0382.989.989